Hakkımızda

Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu suça karşı kesinlikle en ufak bir taviz vermeden, sıfır toleransla, toplum olarak Eskişehir ilinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte, topyekün bir mücadele vermek inancı ile Valilik Makamımızın 24.01.2007 tarihli olurları ile “Eskişehir Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kurulu” kurulmuş olup, ilimizde bulunan 8 Kurumun katılımıyla belirtilen tarih itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

Başbakanlık Makamının 20.11.2006 tarihinde yürürlüğe giren “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi’nde, Türkiye’de bu alanda nasıl bir politika izleneceği, Bağımlılık Yapıcı Maddelerle ve Bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
Ancak ulusal düzeyde mücadelenin nasıl yapılacağı, belirlenen hedeflerin stratejik eyleme dönüştürülmesi, bu eylem ve faaliyetlerin bir plan dahilinde yapılması kaçınılmazdır.

Bu mücadelenin, rastgele, plansız ve programsız yapılamayacağından bahisle, kimin ne yapacağı, kiminle yapacağının belirlenmesi amacıyla 2009-2011 yıllarını kapsayan “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Eylem Planı” hazırlanarak Valilik Makamının 21/08/2009 tarihli olurları ile yürürlüğe girmiştir.
Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede her kurum planda taahhüt ettiği eylem ve faaliyetleri gerçekleştireceklerdir.

Bu planda, yapılacak mücadele bakımından toplumun sağlığı, güvenliği, eğitimi, suçluların cezalandırılması, rehabilitasyonu ve toplumun aydınlatılması ile ilgili görevli tüm kamu kurum ve kuruluşların il düzeyindeki temsilcilikleriyle varılan ortak mutabakat ile mücadele bakımından güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler belirlenmiş misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, amaçlar, hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılacak somut, operasyonel ve eğitim faaliyetleri belirlenerek önümüzdeki üç yıllık yol haritası iş takvimi ortaya konmuştur.

Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele konusunda arz ve talebin birbirinden ayrı olarak düşünülemeyeceği, iç içe olduğu, her iki mücadelede de eşgüdümlü ve eşzamanlı hareket edilerek, iyileştirme sürecinin de bu mücadeleye dahil edilmesi gerektiği ve bu sayede topluma kazandırma olayının gerçekleşeceği inancıyla, her iki yöndeki mücadeleye sıfır toleransla aynı oranlarda ağırlık verilmektedir.
Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele eden kurumlar, bu alandaki mücadele faaliyetlerini, işbirliğine açık ve bu işbirliğini destekleyen, tek merkezin eşgüdümünde ve işbirliğinde, ilgili yerel kurum ve kuruluşların desteğinde çok katılımlı, genişleme ve derinleşmeyi aynı oranda sağlayabilen bir anlayışla sürdürmek karalılık ve çabasındadır.

HEDEFLERİMİZ:


1.    Madde kullanımının ve kaçakçılığının önlenmesi
2.    Tüm nüfus ve risk gruplarının korunması
3.    Risk gruplarıyla ilgili tüm kuruluşların daha etkin çalışmalar yapmaları için, kurumlar arası bilgi alışverişi ve koordinasyonun arttırılması
4.    Kurumların; koruma, önleme ve eğitim alanlarında profesyonel olarak çalışacak uzman ve nitelikli personelle desteklenmesi,
5.    Kurumların işlevsel bir sistemde faaliyet yürütmesi, aralarında bütüncül, çok kurumlu, eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışma düzeninin kurulması,
6.    Madde kullanımının ve kaçakçılığının önlenmesi doğrultusunda, toplumun ve bireyin yüksek yararının gözetilmesi,
7.    Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden sağlıklı, bağımsız, yaratıcı, üretken, nitelikli çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi,
8.    Çocuklara daha iyi yaşama, korunma, yetişme ve katılım fırsatlarının sağlanması,
9.    Toplumsal yaşama, çocukların ve gençlerin etkin olarak katılmalarını sağlayacak programların ve projelerin gerçekleştirilmesi,
10.    Gençlerin her alanda ve her düzeyde sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmelerinin eğitim yoluyla sağlanması,
11.    Suça ve madde kullanımına özendirici her türlü faaliyete karşı toplumun her kesimiyle birlikte gereken duyarlılığın gösterilebileceği bir toplumsal dayanışmanın yaratılması ve toplum bilincinin oluşturulması, Yerel Eylem Planının temel hedefidir.

ÖNCELİKLERİMİZ


1.    Madde talebinin ve arzının azaltılmasına,
2.    Mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesine,
3.    Arza yönelik mücadelede maddenin ilimize girişinin engellenmesine yönelik tedbirlerin arttırılmasına,
4.    Madde kullanımının tüm nüfus açısından önlenmesine,
5.    Risk gruplarının korunmasına,
6.    Toplum yararını gözeten değer, tutum ve davranışların geliştirilmesine,
7.    Tüm kurumlardaki mevcut birimlerin yapı ve işleyişlerinin her yönden güçlendirilmesine,
8.    İnsan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak yükseltilmesine öncelik verilmektedir.


ZORUNLULUKLARIMIZ

1.    Arz ve talebin azaltılması yönünde çalışmalar yapılması,
2.    Madde kullanımı riski ve eğilimi içinde olanların madde ile tanışmalarının ve temasının önlenmesi,
3.    Bilgilendirme etkinliklerinin yapılması,
4.    Akut ve kronik aşamada bağımlı olanların tedavisi ve yeniden topluma kazandırılması için mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesi veya tedavi merkezlerine yönlendirilmesi,
5.    Tedavi sürecindeki bağımlıların toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarını sağlayacak sosyal destek projelerinin hazırlanması zorunlu görülmektedir.


 


Tarih:03.02.2010
Ziyaretçi Sayısı: Bugün:37 Toplam: 266395