İstatistik

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI BEYAN EDENLER İÇİN DÜZENLENEN MADDE KULLANIMI RİSK ANALİZİ ANKET ( U) FORMU VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

               Bu analiz Eskişehir ilinde uyuşturucu madde kullanılması suçundan hakkında işlem yapılan ve samimi olarak uyuşturucu kullandığını beyan eden 235 kişinin anket sorularına vermiş oldukları cevapların değerlendirilmesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.


1.Ankete katılanların yaş aralığı
 

Grafik-1:Madde kullananların yaş aralığı faktörüne göre dağılımı             Madde kullanıcılarının yaş aralığı faktörüne göre dağılımı Grafik-1 de verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere analizi yapılan 235 kullanıcının büyük çoğunluğunun 19-28 yaş grubu arasında yoğunlaştığı görülmektedir.2.Ankete katılanların yaş oranları yüzdesi
 
Grafik-2:Madde kullananların yaş oranları yüzdesi

                Buna göre madde kullananların %62’sinin 21-30 yaş arasında, %22’sinin 0-20 arası, %10’unun 31-40 yaş arasında, %4’ünün 41-50 yaş arasında, %2’sinin 51-60 yaş arasında olduğu görülmektedir.

3.Cinsiyet   

 
 
Grafik-3:Madde kullananların cinsiyet faktörüne göre dağılımı

                Madde kullanıcılarının cinsiyete göre dağılımı Grafik-3’de verilmiştir. Buna göre madde kullananların %91,4’ünün erkek,  %8,6’sının kadın olduğu görülmektedir. Madde kullanımının kadınlar arasında az görülmesinin nedeni olarak Türk toplumunda ataerkil bir aile sisteminin baskın olması ve toplumda kadının sosyal yaşamda yerinin az olması nedeniyle maddeyle buluşmasının erkek toplumuna göre daha zor olduğu için kadınlarda madde kullanımı daha azdır.
4.Medeni Hali   


 
Grafik-4:Madde kullananların Medeni Haline göre dağılımı

                    Anketi dolduranların %75’inin bekar, %18,3’ünün evli, %5’inin boşanmış %1,7’sinin ayrı yaşadığı görülmektedir.
5.Eğitim Düzeyi

 
Grafik -5:Madde kullananların Eğitim düzeyine göre dağılımı

                    Madde kullanıcılarının eğitim düzeyine göre dağılımı Grafik-5’te verilmiştir.Buna göre madde kullananların %49’unun lise mezunu %25’inin orta ve dengi okul mezunu %13’ünün lisans ve önlisans mezunu %11’inin ilkokul mezunu ve %2’sinin okur yazar olmadığı görülmektedir.

6.Yaşam ortamı


 

Grafik-6: Madde kullananların yaşam ortamı faktörüne göre dağılımı

                Buna göre madde kullananların %68 ‘inin Ailesi ile, %22 ‘sinin Arkadaşı ile %10 ‘unun yalnız yaşadığı belirlenmiştir. Bu grafiğe göre ailelerin madde bağımlısı bireylerle daha yakından ve sıkı bir kontrol ile ilgilenmeleri gerekmektedir.

7.Sabıka Durumu


 
Grafik-7 Madde kullananların sabıka durumuna göre dağılımı

    Madde kullanıcılarının sabıka durumuna göre dağılımı Grafik-7 de verilmiştir.Buna göre, madde kullanıcılarının %85 ‘inin sabıkasız,%11 ‘inin Uyuşturucu Madde Dışı sabıkalı, %3 ‘ünün Uyuşturucu Madde sabıkalı, %1 ‘inin Uyuşturucu Madde ve Madde Dışı Sabıkalı olduğu görülmektedir.

8.Son altı ay içinde gelir getiren bir işte çalışıp çalışmadığı

 

Grafik-8:Madde kullananların son altı ay içinde gelir getiren bir işte çalışıp çalışmadığı durumuna göre dağılımı.

    Madde kullanıcılarının son altı ay içerisinde herhangi bir gelir getiren işte çalışıp çalışmadıkları değerlendirildiğinde; 235 kullanıcıdan 123 ‘ünün yani %52 ‘sinin çalışmadığı, 112’ sinin yani %48’ inin ise çalıştığı görülmüştür.


9.Çalışanların iş sektörü


Grafik–9: Analizi yapılan 235 kullanıcı arasında gelir getiren bir işte çalıştığını beyan eden 112 kullanıcının iş sektörüne göre dağılımı.
    Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından gelir getiren bir işte çalıştığını beyan eden 110 kullanıcının iş sektörü değerlendirildiğinde; tamamına yakınının özel sektörde çalıştığı yalnızca 2 kişinin kamu sektöründe çalıştığı görülmektedir.

10.Gelir getiren bir işte çalışanların işyerindeki durumu

 

Grafik–10 Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından gelir getiren bir işte çalıştığını beyan eden 112 kullanıcının iş yerindeki durumuna göre dağılımı.
    Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından gelir getiren bir işte çalıştığını beyan eden 112 kullanıcının iş yerindeki durumu değerlendirildiğinde;% 37’ sinin Maaşlı, %34 ‘ünün Yevmiyeli , %26’sının Kendi işinde çalıştığı, %2 ‘sinin İşveren,
%1 ‘inin Aile işçisi olarak çalıştığı görülmüştür.

11.Çalışmama nedeni

 Grafik–11:Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından şu anda çalışmadığını beyan eden 123 kişinin çalışmama nedeni durumuna göre dağılımı
Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından şu anda gelir getiren bir işte çalışmadığını beyan eden 123 kullanıcının çalışmama nedeni değerlendirildiğinde, %53’ünün işsiz olup iş aradığını, %40’ının öğrenci olduğunu, %4 ‘ünün diğer seçeneği işaretlediği, %2’ sinin mevsimlik işçi olduğu,%1 ‘inin de gelir sahibi olduğu görülmüştür.

12.Aylık Gelir Durumu


 
Grafik–12: Analizi yapılan 235 kullanıcısının gelir durumuna göre dağılımı

    Analizi yapılan 235 kullanıcının aylık geliri olup olmadığı değerlendirildiğinde; % 80’inin aylık geliri olduğu, % 20’sinin aylık geliri olmadığı görülmüştür.

13.Aylık Gelir Miktarı


 
Grafik–13: Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından aylık geliri olduğunu beyan eden 150 kişinin aylık gelir miktarı durumuna göre dağılımı;

    Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından aylık geliri olduğunu beyan eden 150 kullanıcının aylık gelir miktarı yüzdesi değerlendirildiğinde %58’inin 500–999 arasında, %25’inin 0–499 arasında, %9’unun 1000–1499 arasında, %4’ünün 2000–3000 arasında, %2’sinin 1500–1999 arasında, %2’sinin 3000–4000 arasında olduğu görülmüştür. Bu durum uyuşturucu madde kullanma oranının düşük gelirli kişilerde daha çok görüldüğünü ortaya koymuştur.
   
14. Sosyal Güvenlik Durumu
 

Grafik-14: Analizi yapılan 235 kullanıcının Sosyal Güvenlik kurumundan yararlanma durumuna göre dağılımı;

Analizi yapılan 235 kullanıcının Sosyal Güvenlik Kurumundan yararlanıp yararlanmadığı değerlendirildiğindi; 235 kullanıcıdan, 113’ünün yani %42,5’inin Sosyal Güvenlik Kurumundan yararlandığı, % 57,5’inin ise yararlanmadığı görülmüştür.

15. Sosyal Güvenlik Kurumu


Grafik- 15: Analizi yapılan 235 kullanıcı arasından Sosyal Güvenlik kurumundan yararlandığını beyan eden 113 kullanıcının Sosyal Güvenlik kurumu durumuna göre dağılımı;

    Analizi yapılan 235 kullanıcıdan Sosyal Güvenlik kurumundan yararlandığını beyan eden 113 kişinin beyanları değerlendirildiğinde 60 kullanıcının %40’ının SSK, %30’unun Emekli Sandığından, %20’sinin Bağ-Kur  dan, %10’unun Yeşil Kart tan yararlandığı görülmüştür.

16. Maddeyi Temin Yeri

Grafik-16: Madde kullananların maddeyi temin yeri faktörüne göre dağılımı;

    Madde kullananların maddeyi temin yeri faktörüne göre dağılımı Grafik 16’da verilmiştir. Buna göre, ilimizde işlem yapılan madde kullanıcılarının %85’inin Eskişehir, %7’sinin İstanbul, %3’ünün Ankara, %3’ünün İzmir, %2’sinin Tekirdağ illerinden temin ettikleri görülmektedir. Bundan da anlaşılacağı üzere ilimiz merkezi ile ilçelerinde bulunan uyuşturucu madde kullanıcılarının büyük çoğunluğunun maddeyi ilimizden temin ettikleri, bunun yanında son zamanlarda projeli operasyonların etkisiyle il dışına özellikle İstanbul ilinden temin etme yoluna yöneldikleri dikkati çekmektedir.

17. Maddeyi Temin Yolu


Grafik -17 Madde kullananların maddeyi temin yolu faktörüne göre dağılımı;

Madde kullananların maddeyi temin yolu faktörüne göre dağılımı Grafik 17’de verilmiştir. Buna göre madde kullanıcılarının %55 ‘inin yabancıdan,%38 ’inin arkadaşından, %4’ünün bireysel üretim ya da yetiştirerek, %3 ‘ünün sevgilisinden, %1 ‘ininde akrabasından temin ettiği, genel olarak maddeyi temin ettikleri yerleri gizledikleri ve arkadaş etkisinin yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

18.En Sık Kullanım Yeri

 
Grafik-18 Madde kullananların maddeyi kullanım yeri faktörüne göre dağılımı;

    Madde kullanıcılarının maddeyi kullanım yeri dağılımına göre;%40’ ının kendi evinde , %31 ‘inin arkadaşının evinde,%22 ‘sının terk edilmiş yerde,  %4 ‘ünün arabada, % 2 ‘sinin eğlence yerinde, % 1 ‘inin de diğer (sokak. vs ) yerlerde kullandıkları görülmektedir. Kendi evlerinin çoğunlukta olması evlerini daha güvenli bulmaları olarak gösterilebilir. Arkadaş etkisinin madde kullanımında da ne kadar önemli olduğu bu tabloda gözükmektedir.

19. Madde Kullanım Şekli
 
Grafik-19: Madde kullananların maddeyi kullanım şekli faktörüne göre dağılımı,

    Madde kullanıcılarının, maddeyi kulanım şekli dağılımına göre;%52 ‘sinin Ağız yoluyla, %39 ‘unun sigaraya sarmak suretiyle, % 8’inin burundan,%1 ‘ininde diğer (şaşal) yöntemiyle kullandıkları görülmüştür.   

20.Şu anki tedavi durumu
 
Grafik-20:Madde kullananların şu an tedavi görüp görmediği faktörüne göre dağılımı;

    Analizi yapılan 235 kullanıcının şu an tedavi görüp görmediği değerlendirildiğinde; 235 kullanıcıdan 10 kişinin yani % 8’inin şu an tedavi gördüğü,125 kişinin yani %92’sinin tedavi görmek istemediği anlaşılmaktadır.
21.Daha önceki tedavi durumu
 
Grafik-21: Madde kullananların daha önce tedavi görüp görmediği faktörüne göre dağılımı ;

Analizi yapılan 235 kullanıcıdan daha önce tedavi görüp görmediği değerlendirildiğinde; 235 kullanıcıdan 10 kişinin yani % 8’inin daha önce tedavi gördüğü, 125 kişinin yani % 92’sinin daha önce tedavi görmediği anlaşılmaktadır.
22-Tedavi talebi

Grafik -22 Madde kullananların tedavi talebi durumuna göre dağılımı;
   
    Analizi yapılan 235 kullanıcının tedavi isteyip istemediği değerlendirildiğinde;235 kullanıcıdan %2 ‘sinin halen tedavi gördüğü,
%83 ‘ünün  tedavi olmak istemediğini, % 15 ‘inin tedavi olmak istediği anlaşılmaktadır.
23.Kullanılan maddenin cinsi

 
Grafik-23 :Kullanılan maddenin  dağılımı;

    Analizi yapılan 235 kullanıcının kullandıkları maddeler değerlendirildiğinde; 235 kullanıcının, %86 ‘sının Sigara kullandığı, %70 ‘inin Alkol kullandığı, %85 ‘inin Esrar kullandığı, %8.5 ‘inin Ekcstasy kullandığı, %2.5 ‘inin Lsd kullandığı, %1.2 ‘sinin Kokain kullandığı, %1.2 ‘sinin Eroin kullandığı görülmektedir.

SİGARA
                   
24.Sigara Yaşı Deneme Yaşı Oranı
 
Grafik- 24 Sigara kullanıcılarının deneme yaşı oranına göre dağılımı;

25.Sigara Deneme Yaşı Aralığı

Grafik -25: Sigara kullanıcılarının denem yaşı aralığına göre dağılımı;

    Sigara kullanıcılarının deneme yaş aralığı ile oranı Grafik 24 ve 25’ de verilmiştir.Buna göre toplam 235 kullanıcın sigara deneme yaşının  %35 ‘inin 14 -16 arası,%28 ‘ inin 17-19 yaş arası,%27 ‘sinin 7-13 yaş arası,%7 ‘sini 20-22 yaş arası, %3 ‘ününde 23-25 yaş arasında olduğu görülmektedir.
 
26.Sigara Başlama Yaşı Oranı
 
Grafik -26 Sigara kullanıcılarının başlama yaşı oranına göre dağılımı
27.Sigara Başlama Yaşı Aralığı
 
Grafik- 27 Sigara kullanıcılarının başlama yaşı aralığına göre dağılımı;

   
             Sigara kullanıcılarının başlama  yaş aralığı ile oranı Grafik 26 ve 27’de verilmiştir. Buna göre toplam 235 kullanıcın sigara başlama yaşının 75 ‘ini 17-19 arası, 59’unun 14-16 yaş arası, 32’sinin 20-22 yaş arası, 31’inin 7-13 yaş arası,7 ‘sinin 23-25 yaş arasında olduğu görülmektedir.      

28.Sigara Kullanım Durumu
 
Grafik-28 :Sigara kullanıcılarının kullanım durumuna göre dağılımı;

            Sigara kullanıcılarının tamamına yakınının halen kullandığı 235 kişiden 27’sinin hiç başlamamış olduğu, sadece 4 kişinin de bıraktığı görülmektedir.       

29.Sigara Kullanım Sıklığı
 
Grafik-29 :Sigara kullanıcılarının kullanım sıklığına göre dağılımı;

    Analizi yapılan 235 kişiden sigara kullanıcısının kullanım sıklığı değerlendirildiğinde %91’inin günde birden fazla,    %5 ‘inin günde bir kez,%3’ünün haftada birden fazla,% 1‘inin de buldukça sigara kullandıkları görülmektedir.
 
ALKOL

30.Alkol Deneme Yaşı Oranı
 
Grafik -30:Alkol kullanıcılarının deneme yaşı oranına göre dağılımı;

31.Alkol Deneme Yaşı Aralığı
 
Grafik-31 Alkol kullanıcılarının deneme yaşı aralığına göre dağılımı;

          Alkol kullanıcılarının denem yaş aralığı ile oranı Grafik 30 ve 31’ de verilmiştir.Buna göre toplam 164 kullanıcının alkol deneme yaşının 72’sinin 14-16 yaş arası, 42 ‘sinin 17-19 yaş arası,36 ‘sının 9-13 yaş arası, 12’sinin 20-22 yaş arası, 2’sinin de 23-25 yaş arası olduğu görülmektedir.       
 
32.Alkol Başlama Yaşı Oranı
 
Grafik- 32 :Alkol kullanıcılarının başlama yaşı oranına göre dağılımı;

33.Alkol Başlama Yaşı Aralığı
 
Grafik-33: Alkol kullanıcılarının başlama yaşı aralığına  göre dağılımı;
              
          Alkol kullanıcılarının deneme yaş aralığı ile oranı Grafik 32 ve 33’ de verilmiştir. Buna göre toplam 164 kullanıcının alkol deneme yaşının 75 ‘inin 20-22 yaş arası, 47’sinin 17-19 yaş arası, 20’sinin 14-16 yaş arası, 14’ünün 23-25 yaş arası, 8’inin de 9-13 yaş arasında olduğu görülmektedir.

34.Alkol Kullanım Durumu
 
Grafik-34 :Alkol kullanıcılarının kullanım durumuna göre dağılımı;

          Analizi yapılan 235 uyuşturucu kullanıcısının alkol kullanım durumu değerlendiğinde; 60’ının alkol kullanmadığı, 11 ‘inin alkolü  bıraktığı, 164 kişini ise halen kullanmakta olduğu görülmektedir.   
  
35.Alkol Kullanım Sıklığı
 
Grafik -35: Alkol kullanıcılarının kullanım sıklığına göre dağılımı;

ESRAR

36.Esrar Deneme Yaşı Oranı
 
Grafik -36: Esrar kullanıcılarının deneme yaşı oranına göre dağılımı;

37.Esrar Deneme Yaşı Aralığı
 
Grafik -37: Esrar kullanıcılarının deneme yaşı aralığına  göre dağılımı;

            
          Esrar kullanıcılarının deneme yaş aralığı ile oranı Grafik 36 ve 37’ de verilmiştir. Buna göre 200 Esrar kullanıcısının deneme yaşının 74’ünün 16–18 yaş arası, 70’inin 19–21 yaş arası, 27’sinin 8–15 yaş arası, 20’sinin 22–24 yaş arası, 6’sının 25–27 yaş arası, 3’ünün de 28–45 yaş arası olduğu görülmektedir.
   
38.Esrar Başlama Yaşı Oranı
 
Grafik – 38: Esrar kullanıcılarının başlama yaş oranına göre dağılımı;

39.Esrar Başlama Yaşı Aralığı
 
Grafik-39 : Esrar kullanıcılarının başlama yaş aralığına göre dağılımı;

            Esrar kullanıcılarının başlama yaş aralığı ile oranı Grafik 38 ve 39 da verilmiştir. Buna göre 200 kullanıcının esrar başlama yaşının 94’ünün 19-21 yaş arası, 45’inin 16-18 yaş arası, 35’inin 22-24 yaş arası, 10’unun 9-15 yaş arası, 9’unun 25-27 yaş arası, 7’sinin de 28-45 yaş arası olduğu görülmektedir.

40.Esrar Kullanım Durumu
 
Grafik -40 Esrar kullanıcılarının kullanım durumuna göre dağılımı;

            Analizi yapılan 235 uyuşturucu kullanıcısının esrar kullanım durumu değerlendirildiğinde 200 kişinin esrar kullandığı kalan 35 kişinin de diğer uyuşturucu maddeleri kullandıkları görülmüştür.

41.Esrar Kullanım Sıklığı
 
Grafik -41 :Esrar kullanıcılarının kullanım sıklığına göre dağılımı;
 
EROİN

42.Eroin Deneme ve Başlama Yaşı Oranı
 
Grafik-42 :Eroin kullanıcılarının deneme ve başlama yaşı oranına göre dağılımı

43-Eroin Deneme ve Başlama Yaşı Aralığı
 
Grafik -43 :Eroin kullanıcılarının deneme ve başlama yaşı aralığına göre dağılımı;

                 Eroin kullanıcılarının başlama yaş aralığı ile oranı Grafik 42 ve 43 ‘de verilmiştir. Buna göre toplam 3 kişinin Eroin başlama ve deneme yaşlarının 1 kişide 16-20 yaş arası, 2 kişide 21-23 yaş arası olduğu görülmektedir.

44.Eroin Kullanım Durumu

 
Grafik-44: Eroin kullanıcılarının kullanım durumuna göre dağılımı

                        Analizi yapılan 235 uyuşturucu kullanıcısının eroin kullanım durumu değerlendirildiğinde;232 kişinin hiç eroin maddesi kullanmadığı, 3 kişinin ise bıraktığı görülmektedir.
 


Tarih:03.02.2010
Ziyaretçi Sayısı: Bugün:34 Toplam: 270480