HABER DETAYI
TUBİM Kaptan Gemisi

              Madde kullananımı ve bağımlılığı ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşların arasındaki koordinasyonu sağlayan ilk kurumsal yapılanmaya 1997 yılında rastlanılmaktadır. Milli Güvenlik Kurulu’nun 26.04.1996 tarih ve 393 sayılı tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulunun 25.07.1997 tarih ve 97/9700 sayılı kararı ile Aile Araştırma Kurumu bünyesinde "Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu" ile "Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu" oluşturulmuştur.
             2000 yılında, bu kurumsal yapılanma, Türkiye’nin AB üyeliği sürecine paralel, AB boyutuna da taşınması gündeme getirilmiştir.
             Avrupa Birliği tarafından, AB üyesi ve aday ülkelerde uyuşturucu madde kaçakçılığı,  madde kullanımı ve bağımlılığı ile bunların sonuçları hakkında karşılaştırılabilir, güvenilir ve objektif bilgi toplaması, analizi ve kullanımı amacıyla EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 1993 yılında kurulmuştur. Hükümet, Türkiye’nin EMCDDA’ye katılımı için Ekim 2000 tarihinde AB Komisyonuna başvuruda bulunmuştur.
              Bunun üzerine, Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu’nun 26.06.2001 tarihinde yapılan 50. toplantısında, EMCDDA’nın üye ülkelerde belirlenmesini öngördüğü “Ulusal Temas Noktası” görevinin Ülkemiz adına o tarihte Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu[1] tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
            EMCDDA yetkilerden oluşan bir heyet, Aile Araştırma Kurumu’nun faaliyetleri ve muhtemel bir proje için teknik yardım hakkında bilgi vermek, EMCDDA’nın faaliyetlerine Türkiye’nin katılım kapasitesinin teknik açıdan değerlendirilmesini yapmak amacı ile 2001 yılında ülkemizi ziyaret etmişlerdir.
              Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının teknik, personel ve mali açıdan bu görevi üstlenmesini teminen gereken düzeye getirmek amacı ile ivedi kuruluş yasasının çıkarılmasının beklenmesi veya katılım çalışmalarının ara verilmeden sürdürülmesi için farklı bir kurumun belirlenmesi gündeme gelmiştir. Bu kez, Temas Noktası olarak, uyuşturucu maddeler ile mücadelede ülkemizin en önemli kurumu olan, İçişleri Bakanlığı, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı üzerinde durulmuştur. EMCDDA’nın istediği ölçekte uluslar arası standartlarda veri sağlama kapasitesi bulunan, yurt çapında örgütlenmesini en iyi şekilde tamamlamış KOM Daire Başkanlığı’nın bünyesinde yer alan, teknik ve personel ve diğer koşullar açısından ideal bir ortam yaratan TADOC (Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi), üzerinde fikir birliğine varılmıştır.
              Dışişleri Bakanlığı da KOM Daire Başkanlığı’nın yerinde bir tercih olacağını belirtmiş, 16.05.2002 Başbakanlık Makamının yetkilendirmesi ile EGM-KOM Daire Başkanlığı-TADOC, EMCDDA Ulusal Temas Noktası olarak belirlenmiştir.
             Başbakanlık Makamı tarafından yetkilendirilmeyi takiben, ulusal temas noktasının işlevsel olarak kurulması ve EMCDDA çalışmalarına uyumu için bir AB eşleştirme projesi hazırlanmıştır. Türkiye ile İspanya ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen bu proje, 2004–2006 yılları arasında başarı ile tamamlanmıştır. Böylece, TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi)işlevsel bir Ulusal Temas Noktası olarak, KOM Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.
             Uzun zamandır, gerek ulusal yönden, gerekse uluslar arası açıdan eksikliği ciddi eleştirilere neden olan “ulusal uyuşturucu stratejisi”nin hazırlanması, TUBİM’in daha kuruluş yıllarında gerçekleştirdiği en önemli hizmetlerden biridir. TUBİM tarafından, ilgili tüm kurumların katkıları ile hazırlanan ve 2006–2012 yıllarını kapsayan “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi” 20.11.2006 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Strateji Belgesi’ne paralel olarak I. Ulusal Eylem Planı 2007 yılında hazırlanarak Başbakanlık Makamına imzaya sunulmuştur.
             Ülkemizin EMCDDA katılımına ilişkin başvurusu AB ile Türkiye arasında bir uluslararası anlaşmayı gündeme getirmiştir.
           Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Avrupa İzleme Merkezinin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ile ilgili olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan uluslararası anlaşma, 26.08.2004 tarihinde Ülkemiz ve EMCDDA tarafından  parafe edilmiş ve 10–11 Ekim 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosunca kabul edilerek ve Konseye sunulmasına karar verilmişti.
             Anlaşmanın imzalanmasını uygun gören karar, 5 Haziran 2007 tarihli ECOFIN (Ekonomi ve Mali Bakanları) Konseyi’nde kabul edilmiştir. Bu anlaşmanın ECOFIN tarafından kabulü ile birlikte, ülkemizin EMCDDA Bilim Komitesine üyelik için aday göstermesi ve EMCDDA Yönetim Kuruluna Asil Üyeliği yürürlüğe girmiştir
          Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Avrupa İzleme Merkezinin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ile ilgili olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan uluslararası anlaşma 30 Ekim 2007 tarihinde taraflarca imzalanarak yürürlüğü girmiştir.

          Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında şube müdürlüğü kurulması yönünde  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan İçişleri Bakanlığının 3/9/2008 tarihli ve 150033 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
       Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi 08 Ekim 2008 tarih ve  27018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 / 14163 sayılı  Bakanlar kurulu kararı ile Şube Müdürlüğü olmuştur.
 


Tarih:03.02.2010

Bu Kategorideki Haberler
Ziyaretçi Sayısı: Bugün:18 Toplam: 270464